Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten en alle mogelijke overeenkomsten met Hair-tas-tiek.

VOF Hair-tas-tiek
Gevestigd: Ardooisesteenweg 369 8800 Roeselare
E-mailadres: [email protected]
www.hairtastiek.be
Telefoon: 0495/62.76.26, 0493/53.39.52
BE 0746-790-132

2. BEHANDELINGEN

A. Informatie

Voorafgaand aan het aangaan van de behandeling wordt de klant door de kapper of schoonheidsspecialiste geïnformeerd over:

 • de inhoud van de behandeling en de daarbij gebruikte hulpmiddelen en producten;
 • de beoogde en te verwachten resultaten van de behandeling en producten;
 • de mogelijke gevolgen en risico’s van de behandeling en de wijze waarop nazorg wordt geboden;
 • de verwachte duur en frequentie van de behandeling voor optimale resultaten;
 • eventuele alternatieven voor de behandeling (bv bij zwangerschap);
 • de kosten van de behandeling;
 • de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de klachtenregeling.

Deze mondeling verstrekte informatie wordt op verzoek van de klant schriftelijk vastgelegd.

Er komt een overeenkomst tot stand doordat klant de betreffende behandeling feitelijk ondergaat, hierbij gelden de algemene voorwaarden.

Anderzijds is de klant verplicht om desgevraagd en op eigen initiatief alle mogelijk relevante informatie aan de kapper/schoonheidsspecialiste te verstrekken, voor zover de klant in redelijkheid moet begrijpen dat deze noodzakelijk of behulpzaam is voor de juiste behandeling of advisering met betrekking tot een product en voor de uitvoering van de behandeling.

Hair-tas-tiek is niet verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen van onjuiste en onvolledige informatieverstrekking door de klant.

B. Behandeling steeds op afspraak

De behandelingen bij Hair-tas-tiek zijn enkel op afspraak, waardoor alle tijd voor u gereserveerd wordt. Zo kunnen we je de beste service aanbieden. Afspraken kunnen gemaakt worden via onze website www.hairtastiek.be druk op “reserveer online”, via 0495/62.76.26 of 0493/53.39.52 of [email protected]

C. Wees op tijd

We verzoeken je vriendelijk 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn zodat de afspraak tijdig kan beginnen. Ben je te laat op je afspraak dan verlies je mogelijks die behandelende tijd en zal je afspraak ingekort worden of, in het uiterste geval niet kunnen doorgaan.

Boek je afspraak online. Dit gaat snel en gemakkelijk! We raden je aan om dit te doen want een herinneringsmail bevestigt je afspraak. Afspraak vergeten is dan bijna onmogelijk!

Ben je toch te laat? Verwittig ons dan eventjes telefonisch. Dan kunnen we de nodige voorzorgen nemen zodat de behandeling alsnog optimaal uitgevoerd kan worden.

4. BETALING

A. Methodes

Na elke behandeling en/of aankoop van een product dient u onmiddellijk te betalen. Er wordt geen uitstel van betaling toegestaan! U kan bij ons betalen met contant geld, Bancontact, via de Bancontact-applicatie op uw smartphone.

B. Vooruitbetaling bij aankoop van een product op webshop

Alle producten worden geleverd op het adres dat u hebt meegedeeld bij uw onlinebestelling volgens de modaliteiten die daar werden gespecificeerd. De informatie verstrekt
door de koper bij zijn bestelling bindt deze laatste. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de mededeling van foutieve gegevens. De bestelde producten kunnen slechts worden geleverd op een adres in België (geen buitenlandse verzendingen) en dienen voordien betaald te worden zoals omschreven op de webshop Hair-tas-tiek.

De prijzen voor levering zijn:

Afhaling in het salon is gratis

Levering aan huis: €5,00 nettoprijs voor een bestelling < € 75.00 Gratis voor een bestelling > € 75.00

Onze leveringstermijn ligt tussen 1 en 15 werkdagen. Wij stellen alles in het werk opdat de producten die in voorraad zijn je binnen een termijn van 1 tot 4
werkdagen aangeboden worden op uw leveringsadres. De producten die we niet kunnen leveren worden je zo spoedig mogelijk terugbetaald ten belope van het bedrag van de desbetreffende producten.

C. Cadeaubon

Bij Hair-tas-tiek kan u ook terecht voor een cadeaubon.

Deze kan worden afgehaald in de zaak na telefonisch contact of via de website online besteld worden.

De cadeaubon kan zowel in het schoonheidsgedeelte als in het kapsalon gebruikt worden.

Een cadeaubon heeft een geldigheid van 1 jaar na uitschrijvingsdatum. (In geval van de corona-epidemie of andere geldige situaties zijn uitzonderingen mogelijk).

5. PRODUCTVERKOOP

A. Algemeen

Hair-tas-tiek verkoopt producten in de zaak en via de webshop, al dan niet in het kader van een behandeling

Bij de verkoop van deze producten wordt de klant desgewenst door de kapper/ schoonheidsspecialiste geïnformeerd over:

 • het gebruik van het product;
 • de eigenschappen van het product;
 • de beoogde en te verwachten resultaten bij het juiste gebruik van het product;
 • de mogelijke gevolgen en risico’s van het gebruik van het product.

B. Herroepingsrecht

Gekochte producten kunnen met het originele aankoopbewijs geruild of geretourneerd worden binnen 8 dagen na aankoop, indien de verpakking compleet, onbeschadigd en ongeopend is. Het volstaat dat u zonder daaraan een reden te geven een product wil terug sturen.
Dit kan door een mail te sturen ([email protected]) binnen de termijn van 8 dagen.

6. VERPLICHTINGEN Hair-tas-tiek

A. Algemeen

Hair-tas-tiek neemt bij het verrichten van de diensten & behandelingen de nodige zorgvuldigheid in acht en voert de behandelingen en de advisering met betrekking tot de producten naar beste inzicht en vermogen uit.

Hair-tas-tiek neemt de inspanningsverplichtingen op zich.

Binnen de grenzen van hetgeen medisch mogelijk en verantwoord is, spant Hair-tas-tiek zich tot het uiterste in om samen met de klant een optimaal resultaat te bereiken met behulp van de behandelingen en de producten. Op Hair-tas-tiek rust uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.

B. Privacy

Hair-tas-tiek behandelt de gegevens van de klanten met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De gegevens van de klanten worden nooit zonder toestemming van de klant met derden gedeeld, tenzij Hair-tas-tiek daartoe wettelijk verplicht is.

Natuurlijk zijn we trots op de resultaten die we neerzetten. Om dit aan jou te kunnen tonen is het mogelijk dat er voor & na foto’s gemaakt worden. Bij de behandeling zal de kapper/schoonheidsspecialiste je vragen of deze foto’s gemaakt mogen worden en of deze mogen gebruikt worden voor marketing doeleinden. Dit gebeurt natuurlijk steeds anoniem en met oog voor je privacy.

C. Garantie en nazorg

Hair-tas-tiek kan en zal aan de klant nooit enig resultaat van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van een product garanderen. Alle informatie die de klant over de beoogde resultaten ontvangt, is gebaseerd op verwachtingen onder ideale omstandigheden. De te bereiken resultaten zijn individueel bepaald en afhankelijk van allerlei factoren, zoals erfelijke aanleg, levensstijl, voeding en dergelijke.

Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de klant de instructies van de kapper/schoonheidsspecialiste stipt opvolgt, de behandeling volledig doorloopt en de juiste producten op de juiste manier gebruikt. Bij twijfel kan de klant uiteraard altijd contact opnemen met team Hair-tas-tiek.

In geval van complicaties of bijwerkingen dient de klant altijd direct contact op te nemen met Hair-tas-tiek. Dit is van het grootste belang. De kapper/schoonheidsspecialiste zal op basis van de kennis van de door de klant ondergane behandeling en gebruikte producten passende maatregelen adviseren.

Hair-tas-tiek kan niet instaan voor de gevolgen van het niet opvolgen van haar instructies of verkeerd gebruik van de door haar geadviseerde producten of gebruik van niet door haar geadviseerde producten, noch voor de gevolgen van maatregelen die de cliënte in geval van complicaties of bijwerkingen op eigen initiatief of op advies van een derde treft.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Hair-tas-tiek treft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen ter voorkoming van schade aan de persoon en eigendommen van de cliënte. Op de cliënte rust ook een eigen verantwoordelijkheid om de nodige zorg in acht te nemen om schade aan haar persoon en eigendommen te voorkomen.

Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is Hair-tas-tiek nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook van de klant.
Deze aansprakelijkheidsuitsluiting omvat onder meer alle mogelijke schade aan de persoon van de cliënte ten gevolge van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van producten en alle eventuele schade aan de eigendommen van de klant door beschadiging of diefstal bij een bezoek aan de zaak.

Hair-tas-tiek is nooit aansprakelijk voor schade van derden. De cliënte vrijwaart Hair-tas-tiek van alle mogelijke aanspraken van derden in verband met de verrichte diensten.

Hair-tas-tiek is nooit aansprakelijk voor schade van derden dewelke ontstaan door het gebruik van de parking (zie punt 9).

Hair-tas-tiek is nooit aansprakelijk voor schade door derden. Verwijzingen van Hair-tas-tiek naar andere ondernemingen en hun websites of apps zijn slechts informatief van aard.

Onverminderd het voorgaande is elke aansprakelijkheid van Hair-tas-tiek te allen tijde beperkt tot de directe schade (waarbij indirecte schade en gevolgschade nooit voor vergoeding in aanmerking komt) en tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert, althans – bij gebreke van enige verzekeringsuitkering – tot het door de cliënte aan Hair-tas-tiek betaalde bedrag voor de behandeling of het product waarop de schade is terug te voeren.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten op al hetgeen samenhangt met de door Hair-tas-tiek verrichte diensten, waaronder de inhoud van haar behandelingen en de daarbij gebruikte methodes, verstrekte instructies en adviezen en haar (reclame) uitingen in folders, op haar website, elders op internet en in sociale media, berusten bij Hair-tas-tiek.

Gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding van deze informatie zonder vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Hair-tas-tiek is uitdrukkelijk verboden.

9. PARKEREN

Er is gratis parkeergelegenheid op onze oprit voor onze klanten tijdens de openingsuren.

We vragen om mooi in het vak te parkeren, zodat er ook voldoende plaats is voor andere klanten.

Parkeren is steeds op eigen risico. Hair-tas-tiek is niet verantwoordelijk voor enig ongeval of diefstal op onze parking.

10. Hygiëne

In het salon en bij de kapper/schoonheidsspecialiste

Bij Hair-tas-tiek zijn wij vastbesloten om te voldoen aan de voorzorgsmaatregelen om elkaar te beschermen.

Onze zaak wordt gereinigd en gedesinfecteerd zoals aanbevolen door Volksgezondheid en Arbeidsvoorwaarden.

Er is alcoholische gel ter uw beschikking en alle contactoppervlakken worden regelmatig gereinigd. Demo- producten worden gebruikt met gedesinfecteerde spatels .

Binnen onze behandelingscabine staat alcoholische gel tot uw beschikking. Alle contactoppervlakken zoals behandelzetel, kruk, deurklink worden voor u bezoek grondig ontsmet alsook de werkbenodigdheden.

Linnen wordt gewassen op 60° en er wordt gebruik gemaakt van wegwerpbescherming.

Uw kapper/schoonheidsspecialiste verbindt zich ertoe om;

 • De handen te wassen en te desinfecteren voor, tijdens en na elke behandeling.
 • Elke 4 uur een ander masker te dragen en ieder accessoire éénmalig te gebruiken zoals handschoenen, doekjes en handdoeken.

Bij de klant

Wij vragen om bij symptomen van verkoudheid, keelpijn of griep uw afspraak te annuleren!

Houdt afstand 1,5 m als dat kan tegenover een andere klant of de kapper/schoonheidsspecialiste.

Kom stipt op tijd! Bij voorkeur 10 min vroeger dan het af gesproken uur.

Bij aankomst worden de handen verplicht gewassen of ontsmet.

Mondmasker is verplicht tijdens uw behandeling. Graag contactloos betalen.

11. SLOTBEPALING

A. Toepasselijk Recht

Op elke overeenkomst tussen het kapsalon/schoonheidssalon en de klant is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

C. Nietigheid

Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. De onverbindende bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking zo veel mogelijk benadert.

Enkel onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing en kunnen te allen tijde worden geraadpleegd via de website van Hair-tas-tiek.